Tác Giả Tuyệt thế lăng trần

  • Thần Nông Tiểu Y Tiên

    Thần Nông Tiểu Y Tiên

    Tại nông thôn, hắn dùng trị nông lương thuật khai khẩn trồng trọt, dẫn dắt thôn dân làm giàu.

    Tại đô thị, hắn lấy tuyệt thế y phương chăm sóc người bị thương, bị người coi là thần y chuyển thế.

    Thần nhãn nhìn xuyên tường, điểm kim hay chỉ... Ngay trước mọi người nhiều thần kỹ gia tăng thân mình, lần nào cũng đúng thời khắc, mỹ nữ hết thảy tới dồn dập, làm hắn không chớp mắt.