Tác Giả Tửu Ngọc

  • Giám Ngục Của Cậu

    Giám Ngục Của Cậu

    Bạn đang đọc truyện Giám Ngục Của Cậu của tác giả Tửu Ngọc. Công nhu nhược, ý chí sống mãnh liệt x thụ là giám ngục biến thái cực kì, bề ngoài lãnh khốc vô tình nhưng chỉ đối tốt với công

    Văn kiểu hận đời, có chút ngược công, bảo đảm sủng công, cam đoan sủng công, chắc chắn sủng công (chuyện quan trọng phải nói ba lần)

    Có thể công sẽ không yêu thụ.