Tác Giả Tiểu Kiều Khâu Sơn

  • Yêu Thầm Nam Thần Ngồi Bàn Sau

    Yêu Thầm Nam Thần Ngồi Bàn Sau

    Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người rực rỡ như cầu vồng, lúc ấy, bạn biết được rằng, tất cả những gì bạn từng gặp trên thế gian này chẳng thể sánh bằng người ấy.
    But every once in a while you find someone who’s iridescent, and when you do, nothing will ever compare

    Thể loại: Vườn trường, ngọt sủng, chủ thụ, song hướng yêu thầm