Tác Giả Thần Vẫn Vân Tinh

  • Vạn Vật Quy Nhất, Tu Đạo Thành Thần

    Vạn Vật Quy Nhất, Tu Đạo Thành Thần

    Tiêu Quân cố gắng đến cuối cùng cũng đã đạt được sáu loại nguyên huyết thần thú, nhưng do chân khí quá mức cường đại, cuối cùng bạo thể mà chết...
    Nhưng chết chưa phải là hết, Tiêu Quân không những được trọng sinh, còn có được sức mạnh của sáu đại thần thú...