Tác Giả Tả Thủ La Lỵ

 • Ngả Bài Rồi , Ta Chính Là Một Con Rồng

  Ngả Bài Rồi , Ta Chính Là Một Con Rồng

  Một buổi sáng xuyên việt , Tô Thanh Khâu thành Dưỡng Long Tự bên trong một đầu linh xà.

  Chính trực ngũ trọc hàng thế , yêu ma quỷ quái hoành hành , yêu nghiệt mọc thành bụi , càn khôn điên đảo.

  Tô Thanh Khâu trốn Dưỡng Long Tự xà quật trong vực sâu , thôn phệ yêu tà hài cốt , thu nạp tà linh dị vật , từng bước hóa là chân long.

  Một ngày , có yêu tà đánh Dưỡng Long Tự , vạn xà xuất động , linh xà hóa long , nhất thời gian thiên địa phong vân biến.

  Sau đó , có người đồn: Dưỡng Long Tự thật nuôi rồng a.

  Ta đã nói với ngươi đồ chơi kia không phải rắn , không phải mãng xà , nó thật là rồng a , sao lại không người tin đây.

  Dài đến ba vạn mét , nặng đến chục triệu tấn , đầu đỉnh hai sừng , mây mù đi theo , ngươi nói với ta đây là rắn?