Tác Giả Phượng Trào Hoàng

 • Tu Tiên Chính Là Như Vậy

  Tu Tiên Chính Là Như Vậy

  Cửu Châu thế giới, đầy cõi lòng oán khí các người chơi tụ tập một chỗ, lấy máu vì minh, thề phải nhường đại ma đầu hồn phi phách tán.

  Trong lúc nhất thời, bát phương hưởng ứng, gió nổi mây phun, tất cả mọi người nhìn thấy ngày mai tốt đẹp.

  Trừ Lục Bắc.

  Hắn chính là cái kia cái gọi là ma đầu.

  "Nói ta ma đầu, trách ta hố các ngươi, ta một NPC, làm sao có thể hố các ngươi, tu tiên chính là như vậy!"