Tác Giả Nhược Tuyết Tam Thiên

  • Thiên Tài Triệu Hồi Sư

    Thiên Tài Triệu Hồi Sư

    Kiếp trước, nàng là một vật thí nghiệm bị người khác vứt bỏ vô tình.
    Kiếp này, nàng là tiểu thư Vân gia được người thân bảo vệ như mạng.
    Gia nghiệp bị nhòm ngó, người người hãm hại, nhưng, nàng đã đến đây thì bọn hắn đừng hòng đạt được mục đích!