Tác Giả Như Hà Như Hà

  • Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

    Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

    Bạn đang đọc truyện Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai của tác giả Như Hà Như Hà.

    Lục Ninh rất nổi tiếng nhưng ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được tích sự gì, thế mà tài nguyên nắm trong tay lại khiến người khác kinh hãi. Bên ngoài giới có lời đồn rằng, sau lưng cậu có một vị kim chủ siêu to khổng lồ.