Tác Giả Na Nhất Chỉ Văn Tử

 • Luân Hồi Nhạc Viên

  Luân Hồi Nhạc Viên

  Tô Hiểu ký kết Luân Hồi khế ước, tiến vào các thế giới chấp hành nhiệm vụ.

  Hắn từng thấy một cái thế giới băng diệt thành tro bụi, cũng từng cùng bị quên đi vương giả cầm đao mà chiến.

  Quạ đen đang thầm thì, cự thú dưới vực sâu rít gào.

  Hoan nghênh đi vào, Luân Hồi nhạc viên……