Tác Giả Long Hành thiên hạ yx

 • Thần Hào Từ Đánh Dấu Bắt Đầu

  Thần Hào Từ Đánh Dấu Bắt Đầu

  Tại nhân sinh trong nghịch cảnh đạt được thần hào đánh dấu hệ thống.

   Đánh dấu thì có ban thưởng!

   "Đánh dấu thành công! Lấy được được thưởng sơ cấp trí tuệ nhân tạo khu nhà cấp cao một bộ!"

   "Đánh dấu thành công! Lấy được được thưởng Ha-oai đảo nhỏ trang viên!"

   "Đánh dấu thành công! Lấy được được thưởng A Nhĩ Ti Tư sơn mạch tòa thành một chỗ!"

   ...

   Theo đánh dấu bắt đầu, Triệu Phong phát hiện mình sinh hoạt càng ngày càng nhiều tư thế nhiều màu! Từ nay về sau cuộc sống của ta trong không chỉ xe sang trọng khu nhà cấp cao! Còn tinh thần đại hải!