Tác Giả Hắc Tiểu Ma

  • Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

    Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

    Thể loại: Tiên hiệp, huyền ảo, dị năng, dị giới, khoa huyễn, xuyên không

    Trần Thanh Vũ là thanh niên trẻ người Việt mang theo hệ thống trong người xuyên qua thế giới tu chân. Ở nơi đó hắn đã xây dựng một quang minh giáo đình nhằm tạo phúc cho sinh linh.

    Truyện đan xen những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhân vật chính từ một người vô danh dần dần bước đến con đường đại đạo vô thượng.