Tác Giả Giang Hồ Bất Do Nhân

 • Tu Tiên Từ Tin Tức Toàn Tri Bắt Đầu

  Tu Tiên Từ Tin Tức Toàn Tri Bắt Đầu

  Dương Tập xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, có thể nhìn đến người khác không nhìn thấy đủ loại tin tức biểu hiện.

  Nhìn về phía một khối khoáng thạch 【 Huyền Thiết Khoáng 】.

  Nhìn về phía chết đi ếch xanh 【 chết bởi cổ trùng, đã chết đi năm mươi hơi 】.

  Nhìn về phía bầu trời 【 sắc trời âm trầm, một canh giờ sau đó mưa rào xối xả 】.

  Nhìn về phía nhân loại 【 ngay tại suy nghĩ 】, 【 ta muốn đoạt xá ngươi 】, 【 phẫn nộ 】, 【 âm hiểm 】.

  Nhìn mình, thì xuất hiện một tấm độ thuần thục mặt bảng.

  Dương Tập nương tựa theo chính mình nhìn đến thuộc tính, xu cát tị hung, từng bước một, hướng đi chí cao tiên đồ.