Tác Giả Cô Quang Tàn Chiếu

 • Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

  Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

  Truyện Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn của t ác giả Cô Quang Tàn Chiếu là câu chuyện về thời kì cuối của Đường triều, trải qua phiên trấn hỗn chiến, hoạn quan chuyên quyền và quan viên trong triều đình chia bè chia phái chống đối lẫn nhau, quân dân hỗn loạn. Công nguyên năm 907, Chu Ôn phế bỏ Đường triều Chiêu Tuyên Đế, tự lập làm đế, sửa quốc hiệu là Lương, lập kinh đô ở Khai Phong. Triều Đường thống trị gần ba trăm năm tuyên cáo chấm dứt. Tại hơn năm mươi năm ngắn ngủi, Trung Nguyên trước sau thay đổi năm vương triều, mà ở phía nam ngoài Ba Thục, còn có rất nhiều chính quyền cát cứ, Trung Quốc tiến vào thời kì "Ngũ Đại thập quốc"[*].

  [*]Ngũ Đại thập quốc: có năm triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu ở Trung Quốc, 907-960

  Trong lúc này, quyền quý đương triều không màng sinh linh đồ thán, chiến tranh khói lửa, phiên vương cát cứ xưng bá một phương, rất nhiều ác quỷ ma vật thừa cơ quấy phá tứ phương, khoảng thời gian đó quần ma loạn vũ, dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi...Một đêm trăng sao sáng tỏ, vài bóng người xuyên qua gió rét chạy vội trên con đường nhỏ gập ghềnh...

  "... Không được, ai gia không đi được..."

  "Bệ hạ, Chiêu hoàng thái hậu, hôm nay Chu Ôn xưng đế, tất nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, cựu thần vô năng, mắt thấy phản đồ Chu Ôn.... Ai...."

  "Vương thừa tướng không nên tự trách... Ngôi vị hoàng đế của trẫm nguyên bổn chỉ là hữu danh vô thực, không nghĩ đến cuối cùng còn phải liên lụy ái khanh chịu khổ... Chỉ hy vọng Chu tướng quân có thể yêu quân, lo dân, làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, trẫm cũng không uổng mệnh..."