Tác Giả Alone star

  • Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị

    Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị

    Bạn đang đọc truyện Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị của tác giả Alone star. Ngày xưa yêu ông nguyện thề sống chết, mà lấy nhau được vài năm, sinh đến đứa thứ hai ông đã dẫn thêm một bà nữa về làm lẽ. Lần đầu còn thấy đau lòng, dần dần thành quen. Cũng đã năm lần nạp thêm thϊếp cho ông rồi.

    Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm  hay