Tác Giả Ái Tác Mộng Lại Trùng

  • Bắt Đầu Tam Thiên Đạo Kinh, Ta Trở Thành Thánh Nhân

    Bắt Đầu Tam Thiên Đạo Kinh, Ta Trở Thành Thánh Nhân

    Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Phản Hư Hợp Đạo, cổ xưa thần bí thập lục chân ngôn, đạo tẫn tất cả tu luyện bí mật.

    Hoàn toàn khác biệt Hoa Hạ Tiên Đạo, kiêm tiên võ chi trường, đi tới dị giới sau đó, lại sẽ cùng dị giới Tiên Đạo bắn ra cái gì tia lửa?

    Đây là một thiếu niên, mượn nhờ Địa Tinh ký ức, trở thành Đạo Tổ cố sự.